Pulai Lovaspark alkalmazás adatkezelési tájékoztató

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót a „Pulai Lovaspark” alkalmazás használóit az alkalmazás használata során tudomására jutott személyes adatok kezeléséről.

Amennyiben Ön nem múlt el 18 éves, kérjük, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót törvényes képviselőjével együtt olvassa el, és beleegyező nyilatkozatait csak törvényes képviselője hozzájárulásával tegye meg.

Bármilyen kérdés, észrevétel esetén társaságunk az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre.

Az adatkezelő személye és elérhetősége:

Nagy Kristóf (Visualturbo)
Székhely: 3575 Berzék, Petőfi Sándor utca 69.
Telefonszám: +36 70 600 7040
weboldal: www.visualturbo.com
E-mail cím: info@visualturbo.com

Adatkezelési ügyekben elérhetőségek:
E-mail cím: info@visualturbo.com
telefonszám: +36 70 600 7040

Ki vagyok, akire rábízza személyes adatait?

Több évtizede, Magyarországon, főtevékenységeként informatikai szolgáltatásokat nyújtó fejlesztő vagyok sportágak és a Mesterséges Intelligencia fejlesztésére.

Kinek az adatai érintettek és miért?

Az adatkezelési tájékoztatóm természetes személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére terjed ki, azaz minden olyan esetre vonatkozik, amikor olyan adat birtokába jutok, amely természetes személyre vonatkozik, vele összeköthető, vele azonosítható adatra vonatkozik.

A Pulai Lovaspark alkalmazás használatával nem kerülhet birtokomba személyes adat:

 1. Az alkalmazásba nem kell bejelentkezni
 2. Az Alkalmazás a felhasználót anonimként azonosítja és add hozzáférést az időmérés adatbázisához melyben a versenyzők neve és a lovak neve ill. a versenyző lovas nemzetisége szerepelhet.
 3. Az időmérés adatait mint startlista, eredménylista és az aktuális versenyzőt aki pályára lovagolt a rendszer a következő eseményig tárolja.

Milyen jogszabályok alapján történik az adatkezelés?

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
A Bizottság 29. számú munkacsoportjának továbbá az Európai Adatvédelmi Testület és az Adatvédelmi Hivatal (NAIH) állásfoglalásai

Milyen alapelvek szem előtt tartásával kezeljük adatait?

Az adatokat a GDPR előírásai szerint az alábbi alapelvek betartásával kezeli:

 • jogszerűség: az adatkezelésre a társaság rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezik: az adatkezelésnek oka van
 • tisztességesség: jogszabályokban foglaltak szerint és az érintett érdekeinek szem előtt tartásával történik az adatkezelés, nem kezelem úgy adatait, hogy Önt megtévesszem, tévedésbe ejtsem annak célját illetően
 • átláthatóság: az adatkezelés minden folyamatában nyomon követhető
 • célhoz kötöttség: adatokat kizárólag az érintett tudomására hozott, előre meghatározott célnak megfelelően kezelem
 • adattakarékosság: adatokat csak annyiban és olyan ideig kezelek, amely a jogalaphoz szükséges, a célnak megfelel, és amely módról és időtartamról Önnek előzetes tájékoztatást nyújtottam.
 • pontosság: az adatokat valóságtartalmuknak megfelelően tartom nyilván, ennek érdekében biztosításra kerül a helyesbítés, korlátozás, törlés joga. A pontosságot illetően tájékoztatom Önt, hogy a hangfelismerés tekintetében az értelmezés megközelítőleg 90%-os pontossággal működik, amely nagyban függ a hangfelvétel minőségétől, pl. a használt mikrofontól. A hangfelismerést követően nem végez semmilyen módosítást.
 • korlátozott tárolhatóság: adatokat csak a cél eléréséhez szükséges ideig őrzöm meg,
 • integritás és bizalmas jelleg: biztosítjuk, hogy csak azok férjenek hozzá az adatokhoz, akiknek a szolgáltatás, a rögzített cél teljesítéséhez szükséges.

Milyen okból kezelik az adataim?

Ön elektronikus úton felkeresett, és a Pulai Lovaspark időmérő rendszer-alkalmazást használja. Ezáltal Ön és Jómagam között egy szerződés jött létre az alkalmazás használatát illetően. A szerződés feltételeit a felhasználási feltételek, vagy az általános szerződési feltételek című dokumentum vagy az Önnel külön megkötött egyedi szerződés tartalmazza.  Az adatkezelés jogalapja így a GDPR 6. cikk (1) b) a felek közötti szerződés. 

Milyen jogszabályok alapján történik az adatkezelés?

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
A Bizottság 29. számú munkacsoportjának továbbá az Európai Adatvédelmi Testület és az Adatvédelmi Hivatal (NAIH) állásfoglalásai

Milyen alapelvek szem előtt tartásával kezeljük adatait?

Az adatokat a GDPR előírásai szerint az alábbi alapelvek betartásával kezeli:

 • jogszerűség: az adatkezelésre a társaság rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezik: az adatkezelésnek oka van
 • tisztességesség: jogszabályokban foglaltak szerint és az érintett érdekeinek szem előtt tartásával történik az adatkezelés, nem kezelem úgy adatait, hogy Önt megtévesszem, tévedésbe ejtsem annak célját illetően
 • átláthatóság: az adatkezelés minden folyamatában nyomon követhető
 • célhoz kötöttség: adatokat kizárólag az érintett tudomására hozott, előre meghatározott célnak megfelelően kezelem
 • adattakarékosság: adatokat csak annyiban és olyan ideig kezelek, amely a jogalaphoz szükséges, a célnak megfelel, és amely módról és időtartamról Önnek előzetes tájékoztatást nyújtottam.
 • pontosság: az adatokat valóságtartalmuknak megfelelően tartom nyilván, ennek érdekében biztosításra kerül a helyesbítés, korlátozás, törlés joga. A pontosságot illetően tájékoztatom Önt, hogy a hangfelismerés tekintetében az értelmezés megközelítőleg 90%-os pontossággal működik, amely nagyban függ a hangfelvétel minőségétől, pl. a használt mikrofontól. A hangfelismerést követően nem végez semmilyen módosítást.
 • korlátozott tárolhatóság: adatokat csak a cél eléréséhez szükséges ideig őrzöm meg,
 • integritás és bizalmas jelleg: biztosítjuk, hogy csak azok férjenek hozzá az adatokhoz, akiknek a szolgáltatás, a rögzített cél teljesítéséhez szükséges.

Milyen okból kezelik az adataim?

Ön elektronikus úton felkeresett, és a Pulai Lovaspark időmérő rendszer-alkalmazást használja. Ezáltal Ön és Jómagam között egy szerződés jött létre az alkalmazás használatát illetően. A szerződés feltételeit a felhasználási feltételek, vagy az általános szerződési feltételek című dokumentum vagy az Önnel külön megkötött egyedi szerződés tartalmazza.  Az adatkezelés jogalapja így a GDPR 6. cikk (1) b) a felek közötti szerződés. 

Hogyan és milyen célból kezelem adatait?

A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat kizárólag az Ön adatmegadással elérni kívánt céljával kapcsolatban kezelem, és csak az Ön igényeinek teljesítése érdekében, az Önnel való kommunikálásra használom.

Az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel rendelkező szerveren tárolom elektronikusan, papír alapú tárolás nem történik. 

A tárolásra használt szerver a tulajdonom képzi, így más nem férhet hozzá a már szerveren lévő adatokhoz. Az adatok biztonságos tárolását és szerverre jutását tovább segíti, hogy a Pulai Lovaspark alkalmazás webhelyét HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) protokoll védi, amely gondoskodik az adatok integritásáról és bizalmas kezeléséről a felhasználó számítógépe és a webhely között. A HTTPS használatával küldött adatok védelmét a Transport Layer Security protokoll (TLS) biztosítja, amely a védelem három kulcsfontosságú rétegét nyújtja: Titkosítás – Az átadott adatok titkosításával biztonságba helyezi azokat a lehallgatóktól. Adatok integritása – Az adatokat nem lehet módosítani vagy megfertőzni átvitel közben anélkül, hogy a rendszer ezt érzékelné. Hitelesítés – Bizonyítja, hogy a felhasználók a megfelelő webhellyel kommunikálnak. Védelmet nyújt a közbeékelődéses támadásokkal szemben.

Adatokat csak abban az esetben továbbítok, ha erre jogszabály kötelez.

Milyen jogaim vannak a rám vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek jogában áll érthető tájékoztatást kapni arról, hogy milyen okból, milyen adatait, hogyan és mennyi ideig kezelem. Ahhoz, hogy a tájékoztatást megadhassam szükségem van arra, hogy azonosítsam, valóban az Ön részére adom ki a tájékoztatást, ezért kizárólag személyesen előre egyeztetett időpontban, vagy írásban kérheti a tájékoztatást. Írásbeli kérelem esetén a kérelemre két tanú szükséges, elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a saját – nálam kezelt – email címről érkező kérelmeket fogadhatjuk el és teljesíthetjük. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, hogy két tanúval ellátott írásbeli kérelmet terjesszen elő postai úton, amelyet én postai úton teljesítek.
A kérelemre történő tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesítem, illetve erre választ adok. Költséget nem számolok fel.

Rendelkezés az adatokkal: helyesbítéshez, tiltakozáshoz való jog, korlátozáshoz és törléshez való jog, adathordozhatóság

Az érintett kérésére a Régens Zrt. haladéktalanul helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, vagy az érintett kérése szerint kiegészíti azokat. 

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Az adatkezelő az adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az adatok pontossága vitatott, az adatkezelés jogellenes, de az érintett csak korlátozást és nem törlést kér, az adatkezelőnek az adatra már nincs jogalapja, de az érintett kéri a kezelést valamely joga érvényesítéséhez, illetve azon vizsgálat időtartama alatt, amíg az érintett tiltakozására eldöntésre kerül az adatkezelés jogszerűsége. A korlátozás feloldásáról az érintettet tájékoztatni kell.

Az érintett kérésére, hozzájárulásának visszavonása esetén, tiltakozására az adatkezelő haladéktalanul törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha más jogalap fennállása miatt azok kezelése még szükséges, vagy közérdek indokolja az adatok kezelését, illetve azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Az adatokat akkor is törölni szükséges, ha azt jogellenesen kezelték, vagy jogszabály alapján kötelező a törlésük.

Az adatok helyesbítéséről, korlátozásáról, törléséről a társaság – amennyiben nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést – az érintettet értesíti. 

Jogorvoslati jog

Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére (www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +3613911400, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.
Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.

Hozzáférhet-e illetéktelen személy adataimhoz?

Amennyiben adatai illetéktelen harmadik személyhez kerültek vagy ennek veszélye fennáll, úgy adatvédelmi incidensről beszélünk.

Kelt: Berzék, 2018.10.22.

Frissítve: Berzék, 2020.11.16.